حل عددی معادله دیفرانسیل دافینگ

حل عددی معادله دیفرانسیل دافینگ

حل عددی معادله دیفرانسیل دافینگ

در این pdf به حل عددی (محاسبات عددی) معادله دیفرانسیل دافینگ (Duffing) با روشهای گوناگونی مانند اویلر و رانژ-کوتای به وسیله نرم افزار متلب (کدهای نوشته شده در متلب نیز در فایل گذاشته شده اند) پرداخته شده است. نمودارهای پاسخ معادله دافینگ نیز برای هر روش در فایل وجود دارد….