مطالب درسی مرتبط با مکانیک بتن

مطالب درسی مرتبط با مکانیک بتن

مطالب درسی مرتبط با مکانیک بتنفایل اول : فصل اول- مروری بر موارد اصلی بتن ۲۵ صفحه اسلاید پاورپوینت که pdf شده است
فایل دوم: فصل دوم- سیمان ۲۸ صفحه اسلاید پاورپوینت که pdf شده است
فایل سوم: فصل سوم- سنگدانه ۲۶ صفحه اسلاید پاورپوینت که pdf شده است
مناسب اساتید و ارائه دانشجو و همچنین جمع بندی امتحانات پایان ترم…