مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث word

مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث word

مقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلث word

 فهرست مطالبعنوان صفحه
چکیده ………..۱
 فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده
۱-۱- مقدمه ……..۳
۱-۲- لیف پلي استر …….۴
۱-۲-۱- تاريخچه…..۴
۱-۲-۲- ساختمان شیمیایی……۴
۱-۲-۳- مصارف وكاربردهای الیاف پلی استر…….۵
۱-۲-۴- خواصفيزيكي، مکانیکی وشیمیاییالياف پلي استر (PET) ……6
۱-۲-۴-۱- مقاومتدرمقابلکششاولیه………………………………………………………………………………………………۶
۱-۲-۴-۲- جذبرطوبت…………………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۲-۴-۳-…