پایان نامه ریخته گری

پایان نامه ریخته گری

فهرست مطالبعنوان صفحه
فصل اول: مقدمه ………………………………………………………………1
 
فصل دوم: مروري بر منابع
۲-۱- تعريف ريز ساختاري و مورفولوژي چدن با گرافيت فشرده ………………………… 5
۲-۲- رابطه بين منحني سرد شدن و ريزساختار گرافيت……………………………… 7
۲-۳- خواص مكانيكي چدن با گرافيت…